Bakım Onarım Ve Yenileme İşleri

 1. BAKIM ONARIM VE YENİLEME İŞLERİ

Bu bölümde tanımlanan bakım, onarım ve yenileme işleri, Müdürlüğümüzün sorumlu oldğu malzeme ve işçiliğin niteliklerini ve teknik yöntemlerini kapsamaktadır.

6.1 Genel Tanım

İnsan ve toplum yaşamının belli gereksinme ve işlevlerini karşılamak ya da bir yöreyi doğal işlev ve görünümüne kavuşturmak üzere düzenlenmiş yeşil alanların, bu amaçlarına ulaşabilmesi için bakımlarının sürekli olarak yapılması gerekir.

Yeşil alanların bakım ve yenileme işleri; sulama, çim biçme, yabani ot kontrolü, şekil budaması, hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama, gübreleme, çalı ve ağaç diplerinin çapalanması, sulama çanaklarının düzeltilmesi, ağaç çalı ve güllerin kuru dallarının alınması, açmış ve kurumuş çiçeklerin kesilip atılması, ağaç hareketlerinin sağlamlaştırılması, ağaç bağlarının ayarlanması, tutmayan /kuruyan/ ölen bitkilerin sökülerek yerine aynı cins ve nitelikte yenilerinin dikilmesi, bozulan yerlerin onarılarak özgün şekline dönüştürülmesi ile düzenlenmiş yeşil alanın temiz, düzenli ve bakımlı, tutulması için Müdürlüğümüzün gerekli göreceği diğer işleri kapsar.

İnsan ve toplum yaşamının uygar ölçütler içindeki belli gereksinmelerini karşılamak ve çevrenin amaçlanan işlev ve görümüne kavuşturulması için düzenlenmiş yeşil alanların; bu amaçlarına ulaşabilmesi için bakımlarının sürekli olarak yapılması, aksatılmadan yürütülmesi gerekli olacaktır.

6.2 Bitkilerin Yenilenmesi

Teknik Sorumlu tarafından, tutmayan/ kuruyan/ ölen ya da kırılarak zarar gören bitkilerin yenilenmesi için genellikle sonbaharda, yenilenecek bitkilerin bir listesini yapmak üzere, saha boydan boya gezilerek incelenecektir. Yenileme, incelemeyi izleyen dikim mevsiminde derhal yapılacaktır. Teknik Sorumlu sahayı inceleyeceği ve yenileme dikimi yapacağı zamanları, en az bir hafta önceden Müdürlüğe bildirecek ve inceleme birlikte yapılacaktır Ancak, bakım-idame sorumluluğuyla ilgili süre ne olursa olsun, tutmayan /kuruyan/ ölen yada kırılarak zarar gören bitkilerin yenilenmesi için gerekli koordinasyon yapıldıktan sonra derhal yenileme işlemlerine başlanacaktır.


6.3 Bakım İşleri

6.3.1 Sulama

Otomatik sulama sistemi tesis edilen yeşil alan, birinci vejetasyon mevsiminde, yeterli yağış olmadığı sürece;

 • Çim alanlar ilk biçime kadar günde bir kez, sonra iki günde bir kez,
 • Ağaçlar, çalılar ve güller, can suyundan sonra üç günde bir,
 • Perenial ve mevsimlikler, can suyundan sonra günde bir kez damlama ya da sisleme yöntemiyle ve günün serin saatlerinde yapılmalıdır.

Genel bir kural olarak, çim alanlarda toprak yüzeyinden itibaren, üst toprak 30 mm derinliğine kadar nemini kaybettiğinde sulama yapılacak, sık-sık fakat sığ, yani yüzeysel sulamadan kesinlikle kaçınılacaktır. Sulama hangi yöntemle yapılırsa yapılsın su, sulanan bitkinin kök belgesini tam derinliğine doyuncaya kadar devam edecektir.

Bu derinlik çim alanlarda en az 10 cm, otsu bitkilerde 25 cm, çalılarda 40 cm, ağaçlarda 75 cm dir.

Sulama tercihen ince yağmurlama (mini spring) yöntemiyle ve günün serin saatlerinde yapılmalıdır ikinci vejatasyon mevsiminde, çimen, otsu bitkiler ve güllerin sulama süre ve sayıları, birinci yıldakininin aynı; ağaç ve çalılarınki daha az olacak, tutmuş` yerleşmiş odunsu bitkiler haftada bir kez sulanacaktır.

Mevsimin gidişine, özellikle ilkbahar, yaz ve sonbahar yağmurlarının durumuna göre sulamaya başlama, sulama periyotları ve sulamayı kesme direktifi Müdürlük tarafından verilecektir Yabani otlara, hastalık ve böceklere karşı ilaç püskürtmesini izleyen iki gün içinde sulama yapılmayacaktır Suyun sağlanmaması ya da yetersiz kalması durumunda, mutlak surette Müdürlük haberdar edilecek ve gerekli çözümler bulunacaktır.

632 Çim Biçme

Yıl boyunca, ince halı dokusunda kalması istenen çim alanlarda çimin boyu 50 mm`yi bulduğunda, 25-30 mm yüksekliğinde; genel amaçlı alanlarda çimin boyu 80 mm `yi bulduğunda 50 mm yüksekliğinde biçilecektir.

Biçme işi, bıçakları ya da makasları çok keskin makinelerle ve çim zemini kuru iken yapılacaktır. Biçme sırasında çim, makas ya da bıçaklar arasında çiğnenmeyecek; çıkan kesilmiş otlar, biçme aletinin deposunda toplanarak yada sahada kalmışsa, özel çim tırmığıyla toplanarak uzaklaştırılacaktır. Makinenin biçmediği kenarlarındaki ve ağaç, çalı diplerinde kalan çimler ise, biçme makası ile alınacaktır.

6.3.3 Çim Kenarlarının Düzeltilmesi

Üçüncü biçimden sonra bordür kenarları, çalı ve çiçek parterleriyle komşu çim kenarları, projesine uygun olarak Müdürlüğün önerdiği biçimde şekillendirilecektir. Düzeltme çizgisinin belirlenmesinde kalın bir urgan ya da sulama hortumundan yararlanılacaktır. Yeni ekilen çim geliştikten ve üç kez biçildikten sonra, kenarları bir el makasıyla, ilgili planlarında gösterilen çizgiler uyarınca, şekli verilecektir.

Kenarları düz bir "eğri" ise, planda gösterilen kavisler uzun bir bahçe hortumu yada kalın bir urganla çimenliğin kenarına aplike edilerek, kırpma işinin çok düzgün ve duyarlı bir şekilde yapılması sağlanacaktır. Çimenlik kenarlarının ilk düzeltilmesini izleyen kırpmalar, her iki çim biçmede bir defa yapılacaktır. Ancak çimenliğin şekli belirmiş olduğundan, yeniden aplikasyon yapılmayacaktır. Kenarların kırpılmasından çıkan çimler toplanıp uzaklaştırılacaktır.

6.3.4 Çimenliklerin Gübrelenmesi

Çim alanlar ikinci biçimden sonra, Nisan ayı sonu ya da Mayıs ayı başında, ilgili plan ve belgelerinde belirlenmiş kimyasal gübreler ya da özel kompoze gübreler, ilgili plan ve belgelerinde belirtilen oranlarda çimenliklere verilecektir.

Verilecek kimyasal gübreler belirlenmemişse aşağıdaki karışım, yukarıda belirtilen zamanda çimenliklere verilecektir. Bir m2 çimenlik için 30 gr azotlu gübre, Haziran-Temmuz yada Ağustos ayında, kireçli toprak için tercihen Amonyum Sülfat, 25 gram fosforlu gübre (Süper Fosfat) ve 15 gram Potasyumlu gübre (Potasyum Sülfat) karışımın, çimenliğin her tarafına eşit miktarda verilebilmesi için, gübre elenmiş dere kumuyla uygun oranda karıştırılarak serpilecektir.

Kumla birlikte serpilen gübrenin toprağa ulaşması için, çimenler çalı süpürgesi ya da tırmıkla üstten taranacaktır Gübreleme, çimenlik zemini hafif nemli iken yapılacak ve arkasından sulanacaktır. Gübreleme idarenin öngördüğü koşulda yapılacaktır Geç sonbaharda da gübreleme yapılabilir, ancak bu konuda Müdürlüğün onayı alınacaktır.

6.3.5 Çim Alanlarda Yabancı Ot Mücadelesi

Yabani otlar elle (ucu hafif çatallı bir demir kullanılarak) kökleri ile birlikte sökülecektir Toprağın hafif nemli olması çalışmayı kolaylaştıracaktır. Geniş yapraklı yabani otlar ise, idarenin önereceği kimyasal ilaçlarla yok edilecektir. İlaçlamalar sıcak havalarda ve kızgın güneş altında yapılmayacak, ilaçlamadan sonra çim 1-2 gün sulanmayacaktır İlk yabani ot mücadelesi erken ilk baharda, otlar çiçeklenmeden önce yapılacaktır.

6.3.6 Çim Alanlarının Diğer Bakım İşlemleri

Bu işlemler gereksinim duyulduğu zamanlarda ve Müdürlüğün onayı ile yapılacaktır.

Tırmıklama: Ölü çim yapraklarının, gazellerin, gübre artıklarının temizlenmesi, ayrıca çim alanlara karışan ufak taşların temizlenip toplanarak, biçme makinalarının bozulmaktan kurutulması amacı ile yapılacaktır.

Havalandırma: Ağır topraklarda Mart ya da Nisan ayında çatal bel ya da özel aletler(verticut) ya da çim toprağına sık delikler açılması şeklinde yapılacaktır. Eğer toprak çok ağırsa, işlem Temmuz ayında da tekrarlanacaktır.

Kumlama: Ağır topraklarda yılda 1 yada 2 kez yapılacaktır İlk kumlama Mayıs-Temmuz, ikincisi ise Eylül-Ekim aylarında yapılacak, kum 1-15 cm kalınlıkta serildikten sonra, demir tırmık ya da çalı süpürgesi ile çimlerin arasındaki toprak yüzeyine intikal ettirilecektir. Bu işlem için dere kumu kullanılacak ve idarece karışlanacaktır.

Silleme: Kumlu, organik maddelerce zengin, gevşek, kabarmış topraklarda çimlerin sillenerek sıkıştırılması gerektiğinde yapılacaktır.

Bozuk Çimenlerin Onarımı: Gerektiğinde Nisan-Eylül ayları arasında, çim tohumu ve gübre idareden karşılanmak kaydıyla yapılacaktır.

Geçici Tohumlama (Overseedling): Sıcak iklim çimleri için kış sararmalarının kamufle edilmesi amacıyla Peyzaj Mimarı`nın önereceği çim tohum karışımı, Sonbahar gübresi ile birlikte mevcut çim yüzeyine serilecektir


6.4 Ağaçların Bakımı

Ağaçların düzenli sulanmasından başka;

 • Üç haftada bir sulama çanakları düzeltilecek, kaymak tutan toprak çapalanacak, yabani otlar kökünden sökülüp uzaklaştırılacaktır.
 • Fidan herekleri sağlamlaştırılacak, ağaç bağları ayarlanacaktır.
 • Dipten gelen piçler (ana gövdeden başka, kökten süren yan filizler) gövde üzerinde istenmeyen sürgünler ve yan dallar, kurumuş uçlar vb. fazla kısımlar kesilip uzaklaştırılacaktır.
 • Bakım budamaları ile mevcut büyük ağaçlarda kurumuş dalların kesimi dışında budama yapılmayacaktır İbreli ağaçlarda alt dallar, kesinlikle kesilmeyecektir Bu işler yapılırken bitkilere zarar verilmeyecektir.

6.5 Çalıların Bakımı

Çalıların düzenli sulanmasından başka;

 • Üç haftada bir defa sulama çanakları düzeltilecek, çalı yatakları çapalanacak, yabani otlar kökünden sökülüp uzaklaştırılacaktır.
 • Çalılar dipten dallanmış, doğal şekillerini almaya teşvik edilecek yönde, her cins ve tür için doğru olan mevsimde budanacaktır.
 • Herdemyeşil ve konifer çalıları istenen boya ulaşmadan budanmayacaktır.
 • Daha çok gürleşmesi istenen çalılar, kök boğazından itibaren 20 cm yukarıdan, öncelikle yaşlı gövdelerden başlayarak budanacaktır.

 Bu işler yapılırken bitkilere zarar verilmeyecektir Çiçek tomurcukları önceki yıl oluşup, sonraki ilkbaharda erken çiçek açan, yapraklı ağaçcık ve çalılar ( Forsythia, Spirea, Deutzia Weigela, Amelanchier, Berberis, Rhododendron, Cotoneaster, Lonicera Sp, Chenomeles, Kerria, Syringa, Vibirnum, Ribes Sanguineum vb) çiçekleri hemen geçtikten sonra, sürgün gelişimini sağlamak üzere ilkbaharda budanacaklardır.

6.6 Çitlerin Bakımı

Çitler düzenli olarak sulanacak;

 • Üç haftada bir hendeklerin kaymak tutmuş yüzleri çapalanacak, yabani otlar kökünden sökülüp uzaklaştırılacak, gerekiyorsa çitin istenen şekli alması için hafif budama ya da tıraşlama yapılacaktır.
 • Herdem yeşil bitkilerle çit tesis edildiğinde, dikilen bitkiler istenen boya ulaşmadıkça tepe sürgünleri kesilmeyecektir.

6.7 Otsu Bitki Parterlerinin Bakımı

Çiçekler için dikilmiş yıllık ya da çok yıllık otsu bitki parterleri düzenli sulanacak;

 • Toprağın yüzü kaymak tuttukça çapalanacak, yabani otlar kökten sökülecektir.
 • Parterlere yıl içinde 20 m2/l m3 hesabıyla tam yanmış ahır gübresi verilecektir.
 • Bu işlemler yapılırken bitkilere zarar verilmeyecektir.
 • Çiçek parterleri yabani otlardan arındırılmış, temiz, sağlıklı ve bakımlı tutulacaktır.
 • Güllerin bakımı ise genel bakım koşulları uygulanacaktır Ancak;
 • Yılda bir defa tam yanmış ahır gübresi verilecektir.
 • Güllerin budanma şekli, türüne ve çeşidine göre; çalı formlu sarmaşık güllerin, sadece odunlaşmış yaşlı dallarıyla varsa kurumuş dal ve sürgünleri dipten, dondan zarar görmüş kısımlar, canlı noktadan kesilecektir.
 • Çalı formlu "Hybrid Tea", ve "Polyantha" güllerinin dalları çok sıklaştığında en yaşlı ve en zayıf dallar dipten, diğer dallar ise kısaltılarak budanacaktır.
 • Budama işi keskin budama makasıyla yapılacak, dallardaki kesim yeri, gözün 1cm üstünde olacaktır.

 6.9 Kış Malçlaması

Çim alanların kışa hazırlanması ve Kesin Kabul öncesi son bakım aşaması olarak gerçekleştirilecektir Bu amaçla;

 • Tüm alanda çim örtü 4 cm yüksekliğinde biçilecektir.
 • İnce dişli bir tırmıkla kök bölgesindeki ölü yaprak ve artıklar temizlenecektir.
 • Elenmiş ahır gübresi (% 70), kum (%30) karışımından oluşan harç, alana 10 ton/da (10 mm) serilerek çim tırmığı ile kök bölgesine doldurulacaktır.